ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และอุดมคติของข้าราชการตำรวจ เนื่องใน วันตำรวจประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 16:18 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ และอุดมคติของข้าราชการตำรวจ เนื่องใน
วันตำรวจประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน
ตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จัดพิธีทางศาสนาการกล่าวคำสัตย์
ปฏิญาณและและอุดมคติของข้าราชการตำรวจ

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ตำรวจเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย
เพราะมีภาระหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดย
เฉพาะการให้ความคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก
ารปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของ
รัฐบาลและของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของตำรวจ ต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในหน้าที่อย่างแท้จริง ขณะเดียว
กันต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ
ในการส่งเสริมงานตำรวจ ส่งผลให้การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือการป้องกันปราบปราม
ยาเสพติดของจังหวัดเลยได้รับ
ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ การที่ตำรวจจะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชน ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
และการกระทำ
ของตำรวจ หากสามารถดูแลและให้บริการประชาชนด้วยความรัก เสมอภาคและยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง เชื่อว่าตำรวจจังหวัดเลยจะได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ