ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เปิด “ตลาดเกษตรกร” Famer Market PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 15:02 น.

จังหวัดเลย ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลย เปิด “ตลาดเกษตรกร” (Farmer Market) ณ บริเวณหน้าที่ทำการ
สหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน
เปิดตลาด ตลาดเกษตรกร
(Farmer Market) แห่งนี้ จะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันที่ 5 และวันที่ 20 ของทุกเดือน เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตโดยตรง 
โดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีผลผลิตทางการเกษตรออกมามาก ทำให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกร สินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่ายจะเป็น
สินค้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยจากสารพิษ-สารเคมีต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่า ปลอดภัยจากสารพิษ-สารเคมีที่มีผล
กระทบต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากพฤติกรรมการกินอาหาร
นอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และเกิดการสร้างเครือข่าย
ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด