ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 11:03 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

"การอบรมลูกเสือชาวบ้านเยาวชนไทเลย รุ่นที่ ๒" ให้เด็กไทเลยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และห่างไกลยาเสพติด

ณ ค่ายฝึกโรงเรียนบ้านนามาลา  ตำบลนามาลา  อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย