ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:31 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๕๘ รางวัลที่ ๑ รถยนต์กระบะ ผู้โชคดีได้รับรางวัลคือ น.ส. มณีรักษ์ ไตรรัตนพงศ์ รางวัลที่ ๒ รถยนต์เก๋งอีโกคาร์ คือ น.ส.สุมลทา ขาวยวกรางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต์ มีผู้โชคดีมาติดต่อรับรางวัล ๔ ท่าน คือ ๑.น.ส.อติยา ศรีบัว ๒.นายวิมล มีศรีแก้ว ๓.นายประจวบ จันทะวงศ์ ๔.นายบุญยัง แก้วแสนทิพย์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย