ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมงานกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 12:55 น.

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย นายเส่นห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมงานกองอาสารักษาดินแดน(อส.)

ทั่วไทยรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ

๕ รอบ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒