ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 11:12 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลย  ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนิน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ณ ห้องศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย