ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (เพื่อหาทุนในการพัฒนาสถานที่และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:34 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายก

เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (เพื่อหาทุนใน

การพัฒนาสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ บ้านปากภู อำเภอ

เมือง จังหวัดเลย