ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงและแจกป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง ความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:11 น.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงและแจกป้าย

รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

จังหวัดเลย ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย