ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมโครงการสามชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ ประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2015 เวลา 09:07 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุม

โครงการสามชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศณีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลาง

จังหวัดเลย