ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วม ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และหนี้สินเกษตรกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:37 น.

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video

Conference System) เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ การแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง และหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย