ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

รายพระนาม และ นาม ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ลำดับที่ รายพระนาม/รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
หลวงศรีสงคราม (ท้าวคำแสน) พ.ศ. ๒๓๙๖
หลวงศรีสงคราม (เหง้า) -
หลวงราชภักดี (สนธ์) พ.ศ. ๒๔๑๖
หลวงวิเศษจางวาง -
พระศรีสงคราม (มณี เหมาภา) พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๐
พระรามฤทธี (สอน วิวัฒนปทุม) พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๒
พระรณกิจปรีชา (รื่น สุคนธ์หงษ์) พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๕
พระภักดีสงคราม (ดิษฐ โกมลบุตร) พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๕๖
พระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนีย์) พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๓
๑๐ พระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภระมรทัต) พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๖๖
๑๑ พระยาศรีนครชัย (ประสงษ์ อมาตยกุล) พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๗๕
๑๒ หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล เจียรมานพ) พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๒
๑๓ หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ สุรัสวดี) พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓
๑๔ หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำเนิดเพชร) พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๗
๑๕ นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๐
๑๖ นายเหลือบ  ปราบสัตรู พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๑
๑๗ นายชุณห์  นกแก้ว พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๔
๑๘ ขุนศรีวิเศษ (ยงยุทธ ศรีวิเศษ) พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
๑๙ นายปรุง  พหูชนม์ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๗
๒๐ พ.ต.ท. ต่อศักดิ์  ยมนาค พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๔๙๙
๒๑ นายพยุง  ตันติลีปิกร พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐
๒๒ นายสมบัติ  สมบัติทวี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑
๒๓ นายกิติ  ยธการี พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๕
๒๔ ร.ต.ท. เรือง  สถานานนท์ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘
๒๕ นายกำเกิง  สุรการ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒
๒๖ นายสะอาด  เหมศรีชาติ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔
๒๗ นายวิจิน  สัจจะเวทะ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖
๒๘ นายสวัสดิ์  เฉลิมพงศ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙
๒๙ นายเฉลียว  จรัสศรี พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
๓๐ นายชาญ  พันธุมรัตน์ พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
๓๑ นายอรุณ  ปุสเทพ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๒
๓๒ นายพิชิต ลักษณสมพงศ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓
๓๓ นายทองดำ  บานชื่น พ.ศ.๒๕๒๓ – ๒๕๒๗
๓๔ นายสันติ  มณีกาญจน์ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙
๓๕ นายชีวิน  สุทธิสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒
๓๖ ร.อ. ศรีรัตน์  หริรักษ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔
๓๗ พ.ต. สิโรตม์  สุวรรณนาคินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖
๓๘ ร.ต. สมนึก  ชูวิเชียร พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗
๓๙ นายผไท  วิจารณ์ปรีชา พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘
๔๐ นายวิพัฒน์  วิมลเศรษฐ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐
๔๑ นายพีระ  มานะทัศน์ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒
๔๒ นายไพรัตน์  พจน์ชนะชัย พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖
๔๓

นายสำเริง  เชื้อชวลิต พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐
๔๔

นายมานิตย์  มกรพงศ์ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒
๔๕

นายพรศักดิ์  เจียรณัย ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
๔๖

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๔๗
นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔๘
นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๔๙ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน