ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
ประชุมการเตรียมงานการ ตรวจติดตามการดำเนิน งานโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ ในเขตพื้น ที่จังหวัดเลย ของนาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:40 น.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานการประชุมการเตรียมงานการ ตรวจติดตามการดำเนิน งานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ ในเขตพื้น ที่จังหวัดเลย ของนาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ห้องประชุม

ภูเรือ ศาลากลางจังหวัด เลย ชั้น ๔