ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมตรวจสถานที่และการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:39 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การตรวจสถานที่และการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑ (ส่วนล่วงหน้า) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคาร ๒๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย