ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ "TO BE NEMBER ONE " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2016 เวลา 10:36 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

"TO BE NEMBER ONE " จังหวัดเลย ณ ท่าอากาศยานเลย