ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 09:57 น.

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.09 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยพิธีสำคัญเริ่มตั้งแต่ เวลา 06.45 น. ทุกส่วนราชการพร้อมกันที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าสาลากลางจังหวัดเลย เวลา 07.10 น. ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม ชมรม มูลนิธิ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ตามลำดับ เวลา 08.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายบังคม
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ทรงครองราชย์สมบัติยาวนานถึง 42 ปี ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงปกครองและทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในและนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตามจนทุกวันนี้ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้แก่ 1)ทรงประกาศเลิกทาส 2)การปฏิรูประบบราชการ ทรงปรับปรุงระบบกระทรวง ทบวง กรม 3)การสาธารณูปโภค การประปา การไฟฟ้า การรถไฟ การคมนมคมขนส่ง การสาธารณสุข การไปรษณีย์ 4)การเสด็จประพาสทั้งในและต่างประเทศ 5) การศึกษา 6)การป้องกันประเทศจากสงครามและเสียดินแดน เป็นต้น
จากนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำส่วนราชการ ซักซ้อมขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของจังหวัดเลย เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม ถูกต้องตามระเบียบ และสมพระเกียรติฯ