ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วม ประชุมคณะทำงานด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:38 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ10 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 3 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ด้าน "เลยเมืองแห่งการเกษตรแบบผสมผสาน" (Agriculture) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/ Smart Farmer สร้างความเข้มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังยืนควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทย และนานาประเทศ