ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:42 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม วาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 ด้าน เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to arts and culture) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเลย สนองนโยบาย คสช. รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 วิสัยทัศน์จังหวัดเลย เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Art and culture) เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมการต่อยอดทุนทางศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่สากล โดยที่ประชุมคณะทำงานได้สรุปร่วมกันจะดำเนินโครงการด้านเลยเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

1. โครงการภาพร่วมเลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (Open Town to Arts and Culture)

 

2. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองเลย