ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย แถลงข่าวผลสำเร็จการลงพื้นที่ของเอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย เตรียมผลักดัน 4 ข้อตกลงร่วม ไทย-ภูฏาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:35 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  เวลา 16.00 น. ที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมแถลงข่าวถึงความสำเร็จการเดินทางลงพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่จริงและรับฟังบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของจังหวัดเลย และ อพท. เพื่อสรุปประเด็นก่อนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ระหว่างประเทศไทย โดย อพท. กับสภาการท่องเที่ยวแห่งภูฏาณ (Tourism Council of Bhutan หรื TCB) อันจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สังคม มุ่งสร้างความสุขให้คนในชุมชนพื้นที่พิเศษและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ การวัดการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

2. การประยุกต์การใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก (GSTC) เป็นตัวชี้วัด

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ทักษะการบริหารจัดการร่วมกัน

4. การร่วมกันใช้ศักยภาพของเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งเอเชีย (Asian Exit Network หรือ AEN) ที่ครอบคลุมสมาชิก 18 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีและเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลย ที่ ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏาน ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และนับว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศมีลักษณะทางสังคม ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และลักษณะอากาศที่ใกล้เคียงกัน ประเทศไทยกับประเทศภูฏาน มีความสัมพันธ์ทั้งระดับสถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับรัฐบาล วันนี้ลงลึกถึงระดับจังหวัด และอนาคตอันใกล้นี้คงจะมีความสัมพันธ์ถึงระดับชุมชนต่อไป ในนามของจังหวัดเลยถือได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอกอัครราชทูตภูฏาน ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนจังหวัดเลย จังหวัดเลย