ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
จังหวัดเลย บูรณาการด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 10:28 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2560 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ที่สำคัญดังนี้ ผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ, กลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, กลุ่มที่ 3 คดีความผิดพิเศษ, กลุ่มที่ 4 ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย, คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ,ผลการปราบปรามยาเสพติด(ภ.จว.เลย) ผลการบังคับใช้กฎหมายจราจร สถิติเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก (ภ.จว.เลย), การดำเนินการตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม, การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัย, และระเบียบวาระศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย ที่สำคัญได้แก่ ข้อร้าชการของ ศอ.ปส.จ.เลย,สรุปผลการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560, รายงานผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและผลการติดตามดูแลผู้รับการบำบัดรักษา,รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และปัญหา/อุปสรรค-แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น