ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อำเภอวังสะพุง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:10 น.

 

 


วัดถ้ำผาบิ้ง

จากถนนสาย 201 ขอนแก่น - เลย ก่อนถึงอำเภอวังสะพุง ประมาณ 7 กม.
เลี้ยวซ้ายไปตามถนน วังสะพุง - ภูหลวง ประมาณ 12 กม. ภายในวัดมี
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร พระเกจิอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต ที่เคยจำพรรษาที่วัดนี้ มีถ้ำที่มีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนผนัง
เพดานถ้ำ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน


พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาน้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสะพุงไปตามถนนสายอำเภอ
วังสะพุง - อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไหแยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก
ประมาณ 9 กม. เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ลูกศิษย์สายพระ
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต


ศูนย์ศิลป์สิรินธร

ตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่ความดูแลของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เป็นแหล่งรวบรวม
ผลงานศิลปะของนักเรียน นักแสดง ภายในพื้นที่จัดนิทรรศการจัดแสดงภาพ
เขียนของเยาวชน

ใบเสมาวัดพัธสีมาราม

 

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ.บุ่งผักก้าม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง โดยห่างจากตัวอำเภอ 
ประมาณ ๒ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ ๒๒
กิโลเมตร
มีลักษณะเป็นเนินดินรูปหลังเต่า และในด้านทิศใต้มีมีร่องรอยคูน้ำคันดินพบ
ใบเสมาหินทราย จำนวน ๔๕ หลัก โดยมี
สภาพสมบูรณ์ ๓๑ หลัก ลักษณะ
เป็นรูปสถูปจำลอง รองรับด้วยหม้อน้ำทรงกลม
กำหนดอายุใบเสมานี้ว่าอยู่
ในช่วงสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ -๑๖


อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักดิ์

ตั้งอยู่ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง  พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดากองทัพเรือ พระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย
คุณหญิงปราณีต ศิริธร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๒ โดยอยู่ห่างจากถนน
สายวังสะพุง-ภูเรือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร


โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว ผาสาว

ตั้งอยู่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง เป็นลักษณะภูเขาสูงมี อยู่ ๒ ลูก ลูกหนึ่งเป็น
ผาบ่าว อีกลูกหนึ่งเป็นผาสาว มีป่าไม้ขึ้นตามภูเขา มีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อยู่ใน
บริเวณนั้น ส่วนบริเวณตีนเขาจะมีโขดหินสำหรับพักผ่อน และอากาศเย็นสบาย
เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สวนรุกชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้

สวนรุกชาติ ๑๐๐ ปี กรมป่าไม้ (ปากปวน) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ บ. ป่าเป้า ต.ปากปวน
อ.วังสะพุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ


วัดถ้ำผาหมากฮ่อ

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ บ.ไทยเจริญ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง อยู่ห่างจากจังหวัดเลย
ประมาณ 30 กิโลเมตรห่างจาก อ.วังสะพุงประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นวัดที่ซึ่ง
อยู่บนภูเขาและมีถ้ำที่มีความสวยงามมาก มีสภาพที่ร่มรื่นสงบ และเหมาะแก่
การท่องเที่ยว และเป็นวัดที่มีลิงวอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยว
สามารถแวะชมความสวยงามของถ้ำผาหมากฮ่อและเลี้ยงลิงวอกที่อาศัยอยู่ใน
วัดได้

 


น้ำตกบ้านน้ำจันทร์

ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ.น้ำจันทร์ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง โดยห่างจากจังหวัดเลย
ประมาณ  ๔๗ กิโลเมตร และเป็นน้ำตกธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าภูหลวง มีลักษณะน้ำตกที่สูงเป็นชั้นสวยงาม มีโขดหินและลาดหิน
ในบริเวณน้ำตก มีป่าธรรมชาติทั้งสองข้างทางของน้ำตก สามารถเดินทางจาก
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จนถึงน้ำตก ระยะทางประมาณ ๒ กม.


วัดถ้ำพุทธมนต์

ตั้งอยู่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูหลวง มีป่าธรรมชาติ
ล้อมรอบมากมาย ภายในถ้ามีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก การเดินทางสามารถ
เดินทางด้วยเท้า  โดยอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ  ๓
กม.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:19 น.