ผิดพลาด
  • Error loading feed data.
อำเภอภูหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:15 น.


วนอุทยานห้วยเลา

แยกจากถนนสาย 201 ก่อนถึงอำเภอวังสะพุงประมาณ 5 กม. ไปตามถนน
สาย 2250 อีกประมาณ 27 กิโลเมตร น้ำตกห้วยเลาเป็นน้ำตกหินปูนที่สวย
งาม ไหลออกมาจากถ้ำน้ำลอดและไหลลงมาสู่เชิงเขาเป็นระยะทาง 800
เมตร มี 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามมาก มีน้ำตกไหลตลอดปี


วนอุทยานภูหอ

อยู่ห่างจากแยกเข้าวนอุทยานน้ำตกห้วยเลาอีกประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถ
เดินขึ้นไปถึงยอดภู ซึ่งเป็นทุ่งหญ้า ลมแรงมาก ไม่มีที่พักค้างคืน ติดต่อข้อมูล
เพิ่มเติมที่ โทร 042879032


อุทยานพญาช้าง - นางผมหอม

ตำนานพญาช้าง-นางผมหอม เป็นความศรัทธาและความเชื่อถือของราษฎรใน
พื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย ที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและ
ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของพญาช้าง-นางผมหอม และ บริวาร ยังคงสถิตอยู่
บริเวณภูหอ และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพญาช้าง-นางผมหอม เช่น ภูหอ
ห้วยหอม แม่น้ำเลยภูหม้อ เมืองเซไล ปัจจุบันมีรูปปั้นพญาช้าง - นางผมหอม
ตั้งอยู่วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัว ต.ภูหอ ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ.ภูหลวง
ให้ความเคารพสักการบูชา


โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
พระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำเลย เพื่อจัดหาน้ำให้
ราษฎรในลุ่มน้ำเลยใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดู
แล้งและมีน้ำใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2555-2557 รวมระยะเวลา 3 ปี  โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
อ่างเก็บน้ำ
แห่งนี้จะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ
35.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ราษฎร
ในพื้นที่ ต.แก่งศรีภูมิ ต.หนองคัน
ต.ภูหอ อ.ภูหลวง และต.ทรายขาว ต.วังสะพุง
และ ต.ผาบิ้ง
อ.วังสะพุง รวมจำนวน 10,228 ครัวเรือน ประชากร 47,721 คนได้
มีน้ำสำหรับ
อุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี และมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์
ประมาณ 59,600 ไร่


จุดชมวิววัดดอยสวรรค์

จุดชมวิววัดดอยสวรรค์  ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6  ต.หนองคัน  อ.ภูหลวง
เป็นแหล่งท่องเเที่ยวใหม่ แวะชมวิววัดดอยสวรรค์ได้ เส้นทางไปสวนหินผางาม
เส้นทาง อ.ภูหลวง หรือ เส้นทางไปหล่มสักแวะไหว้พระชมวิวได้นะครับ


จุดชมวิวน้ำตกเลยหง่า

น้ำตกเลยหง่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดใน จ.เลย อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
หน่วยเลยวังไสย (เขตจัดการต้นน้ำเลยที่8) เขตุรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ซึ่งการเดิน
ทางเข้าไปต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม. ทางเดินลาดชัน
ฤดูฝน
จะลื่น และบางครั้งต้องเผชิญกับสัตว์ป่า ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 15:54 น.