ผิดพลาด
 • Error loading feed data.
PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้
 • IT1   ( 8 รายการ )

  IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

 • IT2   ( 3 รายการ )

  IT2 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

 • IT3   ( 2 รายการ )

  IT3 : จังหวัดมีระบบและสามารถคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด( GPP)ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

 • IT4   ( 6 รายการ )

  IT4 : ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

 • IT5   ( 7 รายการ )

  IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation ROOM, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • IT6   ( 4 รายการ )

  IT6 : ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 • IT7   ( 9 รายการ )

  IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ