ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2013 เวลา 16:55 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) จังหวัดเลย
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย ดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย