หอการค้าจังหวัดเลยขอสนับสนุนให้จังหวัดเลยมีความสันติสุข พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:13 น.

จากกรณีความขัดแย้งภายในประเทศไทยที่มีแนวคิดต่างกัน ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเลยซึ่งประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เห็นพ้องต้องกัน ให้จังหวัดสร้าง
ความกลมเกลียวหลีกเลี่ยงกันเผชิญหน้าในหมู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายให้เกิดสันติสุข เพื่อประคับครองระดับ
ความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดเลยต่อไป