โครงการจักรยานปั่นสองน่อง ท่องริมโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2014 เวลา 23:42 น.
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมโครงการจักรยานปั่นสองน่อง ท่องริมโขง เชื่อมโยงสองแผ่นดิน มาร่วมสัมผัสกับ
กลิ่นอายของสองวัฒนธรรมไทย – ลาว  เดินทางเลาะเรียบริมฝั่งแม่น้ำโขง เชื่อมโยง ๒ แผ่นดิน กับอีก ๓ อำเภอ โดย
 การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว  สำนักงานฯ ได้ร่วมกับ จังหวัดเลย หอการค้าจังหวัดเลย สมาคม
จักรยานเพื่อสุขภาพไทย ด่านศุลกากรอำเภอท่าลี่ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ “ปั่นสองน่อง ท่องริมโขง
เชื่อมโยงสองแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๗  ตามเส้นทางอำเภอท่าลี่ – เมืองแก่นท้าว สปป.ลาว – อำเภอเชียงคาน
– อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  หวังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดทำเส้นทางนี้เป็น
เส้นทางนำร่อง เพื่อนำเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ตลอดจนเพื่อเป็นการลดมลพิษ และประหยัด
พลังงานอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 00:17 น.