การประชุมตรวจนิเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 20:44 น.

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมภูกระดีง ศาลากลางจังหวัดเลย