แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่ฤดูการผลิตประจำปี 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:41 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าสู่ฤดูการผลิตประจำปี 2557
รวมทั้งทิศทางนโยบายของจังหวัดในปี งบประมาณ 2558 เช่น เกษตรปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
เมื่อวันอังคารที่  6 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:45 น.