ประเพณีสงกรานต์โบราณสถานวัดห้วยห้าว บ้านโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย ประจำปี 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:39 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดประเพณีสงกรานต์โบราณสถานวัดห้วยห้าว บ้านโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย
ประจำปี 2557 และกรมศิลปากรกำลังดำเนินการขุดค้น พบศิลาจารึกที่บกบอกว่าผู้สร้างวัดแห่งนี้คือพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ปี พศ.2405 ควรค่าต่อการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลยเป็นอย่างยิ่ง และนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป