นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการตรวจราชเขตที่ ๑๐ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:42 น.

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  รับผิดชอบการตรวจราชเขตที่ ๑๐
เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย