จังหวัดเลย งานวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 14:16 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นโดย
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้คำขวัญ "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติด" ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก