สรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cultural Vaccine ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 13:55 น.

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Cultural Vaccine ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติ
ทางวัฒนธรรมจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเด็ก เยาวชน พ่อ แม่
และผู้ปกครอง จำนวน ๑๔ อำเภอ ๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน

 


 

สรุปผลการดำเนินงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Cultural Vaccine ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2014 เวลา 14:22 น.