นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชนะเลิศของจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2014 เวลา 23:52 น.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชนะเลิศของจังหวัดเลย
ที่บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.เลย จะขยายผลต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 10:28 น.