โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ อำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 00:09 น.

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำหน่วยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ตามโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสงาว
ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม ในการนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มารวมงานกว่า 500 คน ประกอบพิธีเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส ตรวจเยี่ยมการให้
บริการของส่วนราชการต่างๆ และประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลห้วยพิชัย และพื้นที่ใก้ลเคียง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 10:54 น.