นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย ณ จังหวัดทหารบกเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 13:45 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ พลตรี เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบกเลย