พิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรหมเวที (สนิท ชวนปุญญมหาเถร) และมอบเกียรติบัตรชาวพุทธต้นแบบ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 00:02 น.

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนพระพรหมเวที
(สนิท ชวนปุญญมหาเถร) และมอบเกียรติบัตรชาวพุทธต้นแบบ ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย