การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 21:27 น.เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 21:34 น.