จังหวัดเลยรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่น ๕๗ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 เวลา 11:22 น.

จังหวัดเลยรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่น ๕๗ ในโอกาสการเดินทางดููกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับคณะและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไป ณ
ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย