พิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด ในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:46 น.

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์  นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด

ในงานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ณ บริเวณสนาหน้าศาลากลางจังหวัดเลย