การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2015 เวลา 09:52 น.

วันที่ ๑๒อ มีนาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่ง ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย