การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 14:34 น.

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘   นายยิ่งยศ ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการนำเงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัดเลย (งบพัฒนาจังหวัด) ที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วไปจัดทำโครงการใหม่ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย จังหวัดเลยวมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๘