จังหวัดเลยร่วมมอบนโยบายป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลง นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "อำเภอเมืองเลย สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 10:58 น.

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานมอบนโยบายป้องกันลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

โครงการ "อำเภอเมืองเลย สร้างสุข ลดอบายมุข งานศพ ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน"

ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองเลย ชั้น๒