ประชุมการแถลงข่าวผลดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ผ่านระ บบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 13:21 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมการแถลงข่าวผลดำเนิน

งานของกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องภูกระดึง

ศาลากลางจังหวัดเลย