จังหวัดเลยร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๗ ปี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หล่วงปู่ท่อน ญาณธโร) และพิธียกพุ่มข้าวบิณฑ์พระม หาธาตุเจดีย์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2015 เวลา 11:05 น.

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมเพื่อเตรียมการ

จัดงานทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๗ ปี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หล่วงปู่ท่อน ญาณธโร) และพิธี

ยกพุ่มข้าวบิณฑ์พระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย