ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดอบรมโครงการและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มทักษะ การเรียนให้กับกำนันจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:16 น.

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานเปิดอบรมโครงการและศึกษาดูงานตามแนว

พระราชดำริเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนให้กับกำนันจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย