ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 15:27 น.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย