จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากการประ กอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2015 เวลา 15:32 น.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้ง อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เพื่อ พิจารณาแผนงานฟื้นฟู พัฒนาเร่งด่วน และ

เยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหมืองแร่ทุ่งคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลา

กลางจังหวัดเลย