จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถบรรทุก ยางก้อนถ้วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 09:52 น.

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมคณะ

กรรมการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากรถบรรทุกยางก้อนถ้วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีภาคส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกิจการรับซื้อยางก้อนถ้วยร่วมหารือ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเลย