ประชุมการดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 09:23 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ . นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประชุมการดำเนินมาตรการควบคุมค่า

เช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ม

ต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย