จังหวัดเลยร่วมประชุมการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังเลย พ.ศ.๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:32 น.

วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานประชุมการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย