การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐) ของจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 13:57 น.

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๐)

ของจังหวัดเลย และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์